Magic sing Vietnamese chip #3


.


NO. TEÂN BAØI HAÙT TAÙC GIAÛ

.


52635 9 CON SOÁ MOÄT LINH HOÀN Quoác Duõng

.


52636 AI CHO TOÂI TÌNH YEÂU Truùc Phöông

.


52637 AI LEÂN XÖÙ HOA ÑAØO Hoaøng Nguyeân

.


52638 AI ÑÖA EM VEÀ Nguyeãn Aùnh 9

.


52639 AI VEÀ SOÂNG TÖÔNG Thoâng Ñaït

.


52640 ANH BA HÖNG Traàn Kieát Töôøng

.


52641 ANH CHO EM MUØA XUAÂN Nguyeãn Hieàn - Kim Tuaán

.


52642 ANH MONG COÙ EM Lyù Haûi

.


52643 ANH ÔÛ ÑAÀU SOÂNG EM CUOÁI SOÂNG Phan Huyønh Ñieåu

.


52644 ANH TOÂI Phöông Uyeân

.


52645 ANH VAÃN BIEÁT Nguyeãn trung Cang

.


52646 ANH VAÃN HAØNH QUAÂN Huy Du

.


52647 AÙNH TRAÊNG HOØA BÌNH Nhaïc : Hoà Baéc - Lôøi : Moäng Laân

.


52648 AÛO AÛNH Y Vaân

.


52649 AÙO EM CHÖA MAËC MOÄT LAÀN Hoaøi Linh

.


52650 AÙO LUÏA HAØ ÑOÂNG Ngoâ Thuïy Mieân

.


52651 BAÉC KIM THANG Daân Ca Nam boä

.


52652 BAÉT ÑAÀU YEÂU Ñoaøn Xuaân Myõ

.


52653 BAÏN TOÂI Voõ Thieän Thanh - Phan Minh Taán

.


52654 BAO NAÊM TA CHÔØ EM Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52655 BAØI CA CHÖA VIEÁT HEÁT LÔØI Baûo Chaán

.


52656 BAØI CA DAO ÑAÀU ÑÔØI Quoác Duõng

.


52657 BAØI CA HY VOÏNG Vaên Kyù

.


52658 BAØI CA MAY AÙO Xuaân Hoàng

.


52659 BAØI CA ÑI HOÏC Phaïm Traàn Baûng

.


52660 BAØI CA SUM HOÏP Phong Nhaõ

.


52661 BAØI HAÙT CHO EM Ñöùc Trí

.


52662 BAØI HAÙT RU CHO ANH Döông Thuï

.


52663 BAØI HOÏC ÑAÀU TIEÂN Tröông Xuaân Maãn

.


52664 BAÕO NOÅI LEÂN ROÀI Troïng Baèng

.


52665 BAÙC ÑANG CUØNG CHUÙNG CHAÙU HAØNH QUAÂN Huy Thuïc

.


52666 BAÛY NGAØY ÑÔÏI MONG Traàn Thieän Thanh

.


52667 BAY CAO TIEÁNG HAÙT ÖÔÙC MÔ Nguyeãn Nam

.


52668 BEÂN EM LAØ BIEÅN ROÄNG Baûo Chaán

.


52669 BEÁN HEÏN Nguyeãn Taát Tuøng

.


52670 BEÁN ÑAØN XUAÂN Ngoïc Bích

.


52671 BEÂN ÑÔØI HIU QUAÏNH Trònh Coâng Sôn

.


52672 BEÂN TÖÔÏNG ÑAØI BAÙC HOÀ Lö Nhaát Vuõ

.


52673 BEØO DAÏT MAÂY TROÂI Daân Ca Baéc Ninh

.


52674 BI KÒCH Ñoaøn Xuaân Myõ

.


52675 BIEÅN CHÔØ Baûo Chaán

.


52676 BIEÅN NHÔÙ Trònh Coâng Sôn

.


52677 BIEÁT ÑAÂU NGUOÀN COÄI Trònh Coâng Sôn

.


52678 BIEÁT ÔN VOÕ THÒ SAÙU Nguyeãn Ñöùc Toaøn

.


52679 BÌNH THÖÔØNG THOÂI Hoaøi An

.


52680 BOÀ CAÂU KHOÂNG ÑÖA THÖ Nguyeãn Vaên Hieân

.


52681 BOÁ LAØ TAÁT CAÛ Thaäp Nhaát - Thô : Ñoã Vaên Khoaùi

.


52682 BOÂNG BÍ VAØNG Baéc Sôn

.


52683 BOÂNG BÖÔÛI HOA CAU Baéc Sôn

.


52684 BOÂNG HOÀNG CAØI AÙO Phaïm Theá Myõ

.


52685 BOÂNG HOÀNG TAËNG MEÏ VAØ COÂ Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52686 BÖÔÙC CHAÂN TREÂN DAÕY TRÖÔØNG SÔN Vuõ Troïng Hoái

.


52687 BOÙNG BIEÅN Leâ Quoác Duõng

.


52688 BOÙNG CAÂY KHÔ NIA Phan Huyønh Ñieåu T : Ngoïc Anh

.


52689 BOÙNG CAÛ Vuõ Quoác Vieät

.


52690 BUÏI PHAÁN Leâ Vaên Loäc - Vuõ Hoaøng

.


52691 BUOÀN Y Vaân

.


52692 BUOÀN ÔI CHAØO MI Nguyeãn AÙnh 9

.


52693 BUOÀN TRONG KYÛ NIEÄM Truùc Phöông

.


52694 CA DAO EM VAØ TOÂI An Thuyeân

.


52695 CAÂU HOØ BEÂN BÔØ HIEÀN LÖÔNG Hoaøng Hieäp - Ñaêng Giao

.


52696 CAÂY CAÀU DÖØA Haøn Chaâu

.


52697 CAÂY ÑAØN SINH VIEÂN Quoác An Lôøi : Thuaän Thieân

.


52698 CAØ PHEÂ MOÄT MÌNH Ngoïc Leå

.


52699 CAÛ NHAØ THÖÔNG NHAU Phan Vaên Minh

.


52700 CAÙ VAØNG BÔI Haø Haûi

.


52701 CAÙCH XA Phan Huyønh Ñieåu

.


52702 CAÙI BOÁNG Phan Traàn Baûng

.


52703 CAÙM ÔN MUØA THU Thanh Tuøng

.


52704 CAÛM XUÙC CHIEÀU MÖA Nguyeãn Vaên Hieân

.


52705 CAÙNH CHIM COÂ ÑÔN Trònh Coâng Sôn

.


52706 CAÙNH HOA BAY Giaùp Vaên Thaïch

.


52707 CAÙNH ÑOÀNG TUOÅI THÔ Lö Nhaát Vuõ

.


52708 CAÙT BUÏI Trònh Coâng Sôn

.


52709 CHAÂN QUEÂ Trung Ñöùc - Thô : Nguyeãn Bính

.


52710 CHAÂN TÌNH Traàn Leâ Quyønh

.


52711 CHÆ COØN DÓ VAÕNG Thaùi Huøng

.


52712 CHÆ COÙ MOÄT THÔØI Töø Huy

.


52713 CHÆ COÙ MOÄT TREÂN ÑÔØI Tröông Quang Luïc

.


52714 CHAÙU ÑI MAÃU GIAÙO Phaïm Minh Tuaán

.


52715 CHAÛY ÑI SOÂNG ÔI Phoù Ñöùc Phöông

.


52716 CHIA TAY TÌNH ÑAÀU Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52717 CHIEÁC AÙO BAØ BA Traàn Thieän Thanh

.


52718 CHIEÁC LAÙ CUOÁI CUØNG Tuaán Khanh

.


52719 CHIEÁC LAÙ THU PHAI Trònh Coâng Sôn

.


52720 CHIEÁC XÍCH ÑU NGAØY THÔ Traàn Minh Phi

.


52721 CHIEÀU Döông Thieäu Töôùc - Hoà Dzeánh

.


52722 CHIEÀU AÁY Hoaøng Hieäp - Nguyeãn Ñ Thi

.


52723 CHIEÀU BIEÂN GIÔÙI Nguyeãn Vaên Hieân

.


52724 CHIEÀU CUOÁI TUAÀN Truùc Phöông

.


52725 CHIEÀU HAÏ VAÉNG Nguyeãn Toân Nghieâm

.


52726 CHIEÀU MOÄT MÌNH QUA PHOÁ Trònh Coâng Sôn

.


52727 CHIEÀU ÑOÀNG QUEÂ Khaùnh Baêng

.


52728 CHIEÀU NÖÔÙC LUÕ Vinh Söû

.


52729 CHIEÀU TÍM Ñình Huøng-Ñan Thoï

.


52730 CHIEÀU VUÕNG TAØU Hoaøng Troïng

.


52731 CHIEÀU XUAÂN Ngoïc Chaâu

.


52732 CHIM SAÙO NGAØY XÖA Nhaát Sinh

.


52733 CHO CON Phaïm Troïng Caàu

.


52734 CHO EM LÔØI CUOÁI Tröôøng Huy

.


52735 CHO EM MUØA XUAÂN TÌNH YEÂU Leâ Trung Hieáu

.


52736 CHO NGÖÔØI TÌNH LÔÕ Hoaøng Nguyeân

.


52737 CHÒ ONG NAÂU VAØ EM BEÙ Taân Huyeàn

.


52738 CHO TÌNH MAÕI XA Minh Khang

.


52739 CHÒ TOÂI Traàn Tieán

.


52740 CHO VÖØA LOØNG EM Maïc Theá Nhaân

.


52741 CHOÀNG XA Voõ Thieän Thanh

.


52742 CHÔÏT NGHE BÖÔÙC EM VEÀ Quoác Vöôïng

.


52743 CHUÙ EÁCH CON Phan Nhaân

.


52744 CHUÙT KYÛ NIEÄM DÒU DAØNG Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52745 CHUÙT TÌNH THÔ NGAÂY Minh chaâu

.


52746 CHUYEÄN BA NGÖÔØI Quoác Duõng

.


52747 CHUYEÄN HEÏN HOØ Traàn Thieän Thanh

.


52748 CHUYEÄN HÔÏP TAN Quoác Duõng - Nguyeãn Ñöùc Cöôøng

.


52749 CHUYEÄN ÑEÂM MÖA Hoaøi Linh - Nguyeãn Hieån

.


52750 CHUYEÁN ÑOØ QUEÂ HÖÔNG Vy Nhaät Taûo

.


52751 CHUYEÄN TÌNH CUÛA BIEÅN Thanh Tuøng

.


52752 CHUYEÄN TÌNH HOA MIMOSA Traàn Khieát Töôøng

.


52753 CHUYEÄN TÌNH LAN VAØ ÑIEÄP Maïc Phong Linh

.


52754 CHUYEÄN TÌNH NAØNG CHAÂU LONG Thanh Sôn

.


52755 COÂ BEÙ COÙ CHIEÁC RAÊNG KHEÅNH Traàn Thieát Huøng

.


52756 COÂ BEÙ DOÃI HÔØN Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52757 COÂ BEÙ U SAÀU Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52758 COÂ BEÙ VOÂ TÖ Traàn Tieán

.


52759 COÂ GAÙI SAØI GOØN ÑI TAÛI ÑAÏN Lö Nhaát Vuõ

.


52760 COÂ GAÙI VOÙT CHOÂNG Hoaøng Hieäp - Thô : Mo Loâ I Choi

.


52761 COÂ GIAÙO Ñoã Maïnh Thöôøng - Nguyeãn Höõu Töôûng

.


52762 COÂ HAØNG CAØ PHEÂ Canh Thaân

.


52763 COÂ HAØNG NÖÔÙC Vuõ Minh

.


52764 COÂ LAÙNG GIEÀNG Hoaøng Quyù

.


52765 COÂ ÑÔN Nguyeân Thanh

.


52766 COÂ ÑÔN MÌNH ANH Tuaán Thaéng

.


52767 COÂ TAÁM NGAØY NAY Ngoïc Chaâu

.


52768 COÂ VAØ MEÏ Phaïm Tuyeân

.


52769 CON CHIM NON Lyù Troïng

.


52770 CON COØNG CON CUA Leâ Quoác Thaéng

.


52771 CON GAÙI Ngoïc Leå

.


52772 CON GAÙI BAÂY GIÔØ Quoác Huøng

.


52773 CON KEÂNH XANH XANH Ngoâ Huyønh

.


52774 CON MAÉT COØN LAÏI Trònh Coâng Sôn

.


52775 CON MEØO BOÀ TEØO Vuõ Hoaøng

.


52776 CÔN MÖA LAO XAO Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52777 CON ÑÖÔØNG COÙ LAÙ ME BAY Hoaøng Hieäp

.


52778 CON ÑÖÔØNG ÑEÁN TRÖÔØNG Phaïm Ñaêng Khöông

.


52779 CON THUYEÀN KHOÂNG BEÁN Ñaëng Theá Phong

.


52780 COØN AI VÔÙI AI Trònh Coâng Sôn

.


52781 COØN MAÕI MUØA ÑOÂNG Nguyeãn Nam

.


52782 COØN NHÔÙ TEÂN EM Tröôøng Huy

.


52783 COØN THÖÔNG RAU ÑAÉNG MOÏC SAU HEØ Baéc Sôn

.


52784 COØN TUOÅI NAØO CHO EM Trònh Coâng Sôn

.


52785 COÙ KHI NAØO Nguyeãn Ñöùc Trung

.


52786 COÙ MOÄT NGAØY NHÖ THEÁ Trònh Coâng Sôn

.


52787 COÙ NHÔÙ ÑEÂM NAØO Khaùnh Baêng

.


52788 COÙ ÑOÂI KHI Leâ Vaên Cöôøng

.


52789 COÙ PHAÛI EM MUØA THU HAØ NOÄI Traàn Quang Loäc - Thô : Toâ Nhö Chaâu

.


52790 COÙ QUEÂN ÑÖÔÏC ÑAÂU Ñöùc Trí

.


52791 COÛ UÙA Lam Phöông

.


52792 COÛ XANH Minh Trang-Hoaøng Böûu

.


52793 COÛ XOÙT XA ÑÖA Trònh Coâng Sôn

.


52794 COÛI HOA Baûo Phuùc

.


52795 CUNG ÑAØN XÖA Vaên Cao

.


52796 CUOÄC ÑÔØI VAÃN ÑEÏP SAO Phan Huyønh Ñieåu

.


52797 CUOÄC TÌNH THAÀM LAËNG Phaïm Ñaêng Khöông

.


52798 CUOÄC TÌNH VAÉNG ANH Quoác Vöôïng

.


52799 CUOÁI CUØNG CHO MOÄT TÌNH YEÂU Trònh Coâng Sôn

.


52800 CUOÄI ÔI Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52801 CUØNG NHAU ÑI HOÀNG BINH Ñinh Nhu

.


52802 CUØNG NHAU TA ÑI LEÂN Phong Nhaõ

.


52803 DAÁU CHAÂN MUØA THU Minh Khang

.


52804 DAÁU CHAÂN ÑÒA ÑAØNG Trònh Coâng Sôn

.


52805 DAÁU CHAÂN TÌNH BUOÀN Quoác Vöôïng

.


52806 DAÅU TÌNH ÑAÕ XA Leâ Quoác Duõng

.


52807 DAÁU YEÂU TÌNH ÑAÀU Ngoïc Leå

.


52808 DAÄY MAØ ÑI Nguyeãn Xuaân Taân

.


52809 DAÏ KHUÙC BUOÀN Thaùi Huøng

.


52810 DAÙNG ÑÖÙNG BEÁN TRE Nguyeãn Vaên Tyù

.


52811 DIEÃM XÖA Trònh Coâng Sôn

.


52812 DÖ AÂM Nguyeãn Vaên Tyù

.


52813 DÓ VAÕNG TRONG EM Thaùi Huøng

.


52814 DOÁI TRAÙ Tuaán Khanh

.


52815 DÖØNG BÖÔÙC GIANG HOÀ Hoaøng Troïng - Lôøi : Quang Khaûi

.


52816 DOØNG SOÂNG KHOÂNG TRÔÛ LAÏI Baûo Phuùc - Thô : Thaûo Phöông

.


52817 DOØNG SOÂNG VAØ TIEÁNG HAÙT Nguyeãn Nam

.


52818 DÖÔØNG NHÖ Baûo Chaán

.


52819 DÒU DAØNG SAÉC XUAÂN Nguyeãn Nam

.


52820 DUYEÂN HAÛI BIEÅN QUEÂ TOÂI Phaïm Minh Tuaán

.


52821 DUYEÂN HAÛI QUEÂ EM Quang Minh

.


52822 ÑAU XOÙT LYÙ CHIM QUYEÂN Vuõ Ñöùc Sao Bieån

.


52823 ÑAÁT NÖÔÙC Phaïm Minh Tuaán Thô : Taï HöõuYeân

.


52824 ÑAÁT NÖÔÙC LÔØI RU Vaên Thaønh Nho

.


52825 ÑAÂU PHAÛI BÔÛI MUØA THU Phuù Quang

.


52826 ÑAØ LAÏT HOAØNG HOÂN Minh Kyø, Daï Caàm

.


52827 ÑAØN CHIM VIEÄT Vaên Cao

.


52828 ÑAØN SAÙO HAÄU GIANG Traàn Long AÅn

.


52829 ÑAÙNH MAÁT Hoaøng Hieäp - Thô : Thanh Nguyeân

.


52830 ÑAÙNH THÖÙC TAÀM XUAÂN Döông Thuï

.


52831 ÑEÂM CHIA XA Quoác Duõng

.


52832 ÑEÂM CUOÁI Ngoïc Sôn

.


52833 ÑEÂM GAØNH HAØO NGHE ÑIEÄU HOAØI LANG Vuõ Ñöùc Sao Bieån

.


52834 ÑEÂM ÑOÂNG Nguyeãn Vaên Thöông - Lôøi : Kim Minh

.


52835 ÑEÂM PHÖÔNG NAM Nhaát Sinh

.


52836 ÑEÂM TAÂM SÖÏ Truùc Phöông

.


52837 ÑEÂM TAØN BEÁN NGÖÏ Döông Thieäu Töôùc

.


52838 ÑEÂM THAÁY TA LAØ THAÙC ÑOÅ Trònh Coâng Sôn

.


52839 ÑEÂM THAØNH PHOÁ ÑAÀY SAO Traàn Long AÅn

.


52840 ÑEÂM THU Ñaëng Theá Phong

.


52841 ÑEÂM YEÂU ÑÖÔNG Ngoïc Haûi

.


52842 ÑI QUA VUØNG COÛ NON Traàn Long AÅn

.


52843 ÑI TRONG HÖÔNG TRAØM Thuaän Yeán - Thô : Hoaøi Vuõ

.


52844 ÑI VEÀ NÔI XA Leâ Quang

.


52845 ÑIEÄP KHUÙC MUØA XUAÂN Quoác Duõng

.


52846 ÑIEÄU BUOÀN PHÖÔNG NAM Vuõ Ñöùc Sao Bieån

.


52847 ÑOÂI CAÙNH THIEÂN THAÀN Khaùnh Baêng

.


52848 ÑOÄI KEØN TYÙ HON Phan Huyønh Ñieåu

.


52849 ÑOÂI MAÉT Xuaân Hoàng

.


52850 ÑOÂI NGAÕ ÑOÂI TA Traàn Thieän Thanh

.


52851 ÑÔÏI CHÔØ TRONG CÔN MÖA Theá Hieån

.


52852 ÑÔØI GOÏI EM BIEÁT BAO LAÀN Trònh Coâng Sôn

.


52853 ÑÖØNG GÔÛI VAØ NHAÉN TIN EM Quoác Duõng

.


52854 ÑÖØNG YEÂU TOÂI NHEÙ Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52855 ÑÖÔØNG VEÀ HAI THOÂN Phaïm Theá Myõ-Ñình Phöông

.


52856 ÑOÙA HOA ÑOÂI Höõu Xuaân - Lôøi : Ngoïc Nhi

.


52857 ÑOÙN XUAÂN Phaïm Ñình Chöông

.


52858 ÑOÙN XUAÂN NAØY NHÔÙ XUAÂN XÖA Chaâu Kyø - Chaâu Anh

.


52859 EM HAÕY NGUÛ ÑI Trònh Coâng Sôn

.


52860 EM LAØ HOA HOÀNG NHOÛ Trònh Coâng Sôn

.


52861 EM MUOÁN SOÁNG BEÂN ANH TROÏN ÑÔØI Nguyeãn Cöôøng

.


52862 EM ÑEÁN THAÊM ANH MOÄT CHIEÀU MÖA Toâ Vuõ

.


52863 EM NHÖ TIA NAÉNG MAËT TRÔØI Nguyeãn Ñöùc Trung

.


52864 EM ÑI CHÔI THUYEÀN Traàn Thieát Töôøng

.


52865 EM ÑI CHUØA HÖÔNG Trung Ñöùc - Thô : Nguyeãn Nhöôïc Phaùp

.


52866 EM ÑI QUA CAÀU CAÂY Leâ Vaên Loäc

.


52867 EM ÑI TREÂN COÛ NON Baéc Sôn

.


52868 EM ÑI VÍA BAØ Tröông Quang Tuaán

.


52869 EM ÔI HAØ NOÄI PHOÁ Phuù Quang

.


52870 EM ÔI LAÙ THU MÖA Hoaøng Thao Du

.


52871 EM ÔÛ NOÂNG TRÖÔØNG EM RA BIEÂN GIÔÙI Trònh Coâng Sôn

.


52872 EM QUEÂN MUØA ÑOÂNG Nguyeãn Nhaát Huy

.


52873 EM VAÃN CHÔØ Nguyeãn Nhaát Huy

.


52874 EM VAØ TOÂI Thanh Tuøng

.


52875 EM VEÀ TINH KHOÂI Quoác Baûo

.


52876 EM YEÂU AI Huøng Laân

.


52877 EMAIL TÌNH YEÂU Traàn Minh Phi

.


52878 GAËP NHAU LAØM NGÔ Traàn Thieän Thanh

.


52879 GAËP NHAU TRONG MÖA Hoàng Vaân

.


52880 GAÙNH HAØNG RONG Leâ Quoác Duõng

.


52881 GIAÁC MÔ TUYEÄT VÔØI Baûo Chaán

.


52882 GIAÄN HÔØN Ngoïc Haûi

.


52883 GIAÄN MAØ THÖÔNG Daân Ca Trung

.


52884 GIAI ÑIEÄU MUØA XUAÂN Toân Thaát Laäp

.


52885 GIAÕ TÖØ DÓ VAÕNG Nguyeãn Ñöùc Trung

.


52886 GIAÛI PHOÙNG ÑIEÄN BIEÂN Ñoå Nhuaän

.


52887 GIOÏNG CA DÓ VAÕNG Baûo Thu

.


52157 GIOÏT LEÄ ÑAØI TRANG Chaâu Kyø

.


52888 GIOÏT MÖA THU Ñaëng Theá Phong

.


52889 GIOÏT NAÉNG BEÂN THEÀM Thanh Tuøng

.


52890 GIOÏT SÖÔNG MUØA XUAÂN Tröôøng Huy

.


52891 GIOÏT SÖÔNG TREÂN MI MAÉT Thanh Tuøng

.


52892 GIÔØ XA LAÉM ROÀI Hoaøi Linh - Song Ngoïc

.


52893 GIÖÕA MAÏC TÖ KHOA NGHE CAÂU HOØ NGHEÄ TÓNH Traàn Hoaøn

.


52894 GOÏI NGÖÔØI YEÂU DAÁU VuõÑöùc Nghieâm

.


52895 GOÕ CÖÛA TÌNH YEÂU Nguyeãn Ñöùc Trung

.


52896 GOÙC PHOÁ DÒU DAØNG Traàn Minh Phi

.


52897 GOÙC PHOÁ REÂU XANH Nhaät Trung

.


52898 GÖÛI GIOÙ CHO MAÂY NGAØN BAY Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

.


52899 GÖÛI GIOÙ ÑÖA HÖÔNG Theá Baûo

.


52900 GÖÛI ÑOÂI MAÉT NAI Traàn Minh Phi

.


52901 GOÙT HOÀNG Baûo Phuùc

.


52902 HAI CHUYEÁN TAØU ÑEÂM Truùc Phöông

.


52903 HAI MÖÔI MUØA NAÉNG LAÏ Trònh Coâng Sôn

.


52904 HAI PHÖÔNG TRÔØI CAÙCH BIEÄT Hoaøng Troïng

.


52905 HAÏ TRAÉNG Trònh Coâng Sôn

.


52906 HAÏNH PHUÙC MAÕI TÌM Nguyeãn Khaûi Hoaøn

.


52907 HAÏNH PHUÙC MONG MANH Phaïm Theá Myõ

.


52908 HAØ NOÄI MUØA THU Vuõ Thanh

.


52909 HAØ NOÄI MUØA VAÉNG NHÖÕNG CÔN MÖA Tröông Quùy Haûi - Buøi T Tuaán

.


52910 HAØ NOÄI ÑEÂM TRÔÛ GIOÙ Troïng Ñaøi - Lôøi : Chu lai-Troïng Ñaøi

.


52911 HAØN MAËC TÖÛ Traàn Thieän Thanh

.


52912 HAØNH QUAÂN XA Ñoå Nhuaän

.


52913 HAÕY GIÖÕ GIUØM TOÂI Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


52914 HAÕY KHOÙC ÑI EM Trònh Coâng Sôn

.


52915 HAÕY ÑAØN LEÂN Töø Huy

.


52916 HAÕY ÑEÁN BEÂN ANH Leâ Quang

.


52917 HAÕY YEÂN LOØNG MEÏ ÔI Lö Nhaát Vuõ L: Leâ Giang

.


52918 HAÕY YEÂU NHÖ CHÖA YEÂU LAÀN NAØO Leâ Höïu Haø- Nguyeãn Trung Cang

.


52919 HAÙT CHO NGÖÔØI TÌNH NHÔÙ Vuõ Quoác Vieät

.


52920 HAÙT MAÕI KHUÙC QUAÂN HAØNH Dieäp Minh Tuyeàn

.


52921 HAÙT TO HAÙT NHOÛ Leâ Quoác Thaéng

.


52922 HAÙT VEÀ ANH Theá Hieån

.


52923 HAÙT VÔÙI CHUÙ VE CON Thanh Tuøng

.


52924 HEÏN ÖÔÙC MUØA XUAÂN Quoác Duõng

.


52925 HEØ VEÀ Huøng Laân

.


52926 HEØ VEÀ MÖA RÔI Leâ Vinh Phuùc

.


52927 HÌNH BOÙNG QUEÂ NHAØ Thanh Sôn

.


52928 HOÀ CHÍ MINH ÑEÏP NHAÁT TEÂN NGÖÔØI Traàn Kieát Töôøng

.


52929 HOA COÛ MUØA XUAÂN Baûo Chaán

.


52930 HOA MÖÔØI GIÔØ Ñaøi Phöông Trang

.


52931 HOA SÖÙ NHAØ NAØNG Hoaøng Phöông

.


52932 HOA TÍM NGAØY XÖA Höõu Xuaân - Thô : Cao Vuõ Huy Mieân

.


52933 HOA TÍM NGOAØI SAÂN Thanh Tuøng

.


52934 HOÀ TREÂN NUÙI Phoù Ñöùc Phöông

.


52935 HOÁI TIEÁC Voõ Thieän Thanh

.


52936 HOÂN MOÂI XA Traàn Minh Phi

.


52937 HOÅNG DAÙM ÑAÂU Nguyeãn Vaên Hieân

.


52938 HOANG VAÉNG Quoác Duõng

.


52939 HOAØI CAÛM Cung Tieán

.


52940 HOAØNG HOÂN MAØU LAÙ Thanh Tuøng

.


52941 HÔI THÔÛ MUØA XUAÂN Döông Thuï

.


52942 HOØN VOÏNG PHU Leâ Thöông

.


52943 HOØN VOÏNG PHU 2 Leâ Thöông

.


52944 HOØN VOÏNG PHU 3 Leâ Thöông

.


52945 HÖÔNG NGOÏC LAN Anh Quaân-DöôngThuï

.


52946 HÖÔNG THAÀM Vuõ Hoaøng - Phan T T Nhaøn

.


52947 HÖÔNG TRAØM Vuõ Hoaøng

.


52948 HOÛI TEÂN Vuõ Hoaøng

.


52949 HUEÁ THÖÔNG An Thuyeân

.


52950 HUEÁ TÌNH YEÂU CUÛA TOÂI Tröông Tuyeát mai - Ñoã Thanh Bình

.


52951 HUYEÀN THOAÏI MEÏ Trònh Coâng Sôn

.


52952 HUYEÀN THOAÏI NGÖÔØI CON GAÙI Leâ Höïu Haø

.


52953 KEÛ ÑAU TÌNH Quoác Duõng - Thô : Xuaân Kyø

.


52954 KHAÙT VOÏNG Phaïm Minh Tuaán

.


52955 KHI MUØA THU ÑEÁN Voõ Thieän Thanh

.


52956 KHI ÑAÕ YEÂU Phöôïng Linh

.


52957 KHI YEÂU Quoác An

.


52958 KHOÅ VÌ YEÂU NAØNG Leâ Höïu Haø - Tuøng Chaâu

.


52959 KHOÂNG Nguyeãn AÙnh 9

.


52960 KHOÂNG COØN AI Nguyeãn N Thieän - T:Thöôøng Ñoan

.


52961 KHOÂNG GIA ÑÌNH Quoác Thi

.


52962 KHOÂNG THEÅ VAØ COÙ THEÅ Phoù Ñöùc Phöông

.


52963 KHOAÛNH KHAÉC Tröông Quùy Haûi

.


52964 KHOÙI LAM CHIEÀU Lan Ñaøi

.


52965 KHUÙC TÌNH BUOÀN Nguyeãn Ngoïc Thaïch

.


52966 KHUÙC TÌNH NOÀNG Ngoïc Sôn

.


52967 KÌA CON KIEÁN Vuõ Hoaøng

.


52968 KIM ÑOÀNG Phong Nhaõ

.


52969 KYÛ NIEÄM NAØO BUOÀN Hoaøi An

.


52970 KYÛ NIEÄM THÔØI GIAN Traàn Minh Phi

.


52971 LAËNG LEÛ GOÏI TEÂN Hoaøi An

.


52972 LAÉNG NGHE MUØA XUAÂN VEÀ Döông Thuï

.


52973 LAËNG THAÀM Nhaïc : Theá Hieån - Thô : Aùi Phöông

.


52974 LAÏNH LUØNG Ñinh Vieät Lang

.


52975 LANG THANG Tuaán Thaønh

.


52976 LAØ MAÊNG NON TPHCM Xuaân Giao

.


52977 LAØM ANH KHOÙ ÑAÁY Nguyeãn Ñình khieâm

.


52978 LAÙ ÑOÅ MUOÂN CHIEÀU Ñoaøn Chuaån

.


52979 LAÙ THÖ Ñoaøn Chuaån

.


52980 LAÙ THÖ NGAØY TEÁT Traàn Long AÅn

.


52981 LAÙ THUYEÀN ÖÔÙC MÔ Thaûo Linh

.


52982 LAÙ XANH Hoaøng Vieät

.


52983 LEÄ ÑAÙ Traàn Trònh

.


52984 LEÂN ÑAØNG Löu Höõu Phöôùc

.


52985 LEÂN ÑOÀI CHIEÀU XUAÂN XÖA Nguyeãn Vaên Hieân

.


52986 LEÛ LOI Laõ Vaên Cöôøng

.


52987 LOÁI CUÕ TA VEÀ Thanh Tuøng

.


52988 LOÁI VEÀ XOÙM NHOÛ Trònh Höng

.


52989 LÔÕ LAÀM Ñoå Quang

.


52990 LÔØI ANH VOÏNG MAÕI NGAØN NAÊM Vuõ Thanh

.


52991 LÔØI BUOÀN THAÙNH Trònh Coâng Sôn

.


52992 LÔØI CUOÁI CHO EM Nguyeãn Vuõ

.


52993 LÔØI CUÛA GIOÙ Duy Thaùi

.


52994 LÔØI NGÖÔØI RA ÑI Traàn Hoaøn

.


52995 LÔØI RU CHO CON Xuaân Phöông

.


52996 LÔØI TAÏ TÖØ Dzuõng Chinh

.


52997 LÔØI TOÛ TÌNH DEÃ THÖÔNG Ngoïc Sôn

.


52998 LOØNG MEÏ Y Vaân

.


52999 LOØNG MEÏ Ngoïc Sôn

.


53000 LÖU BUÙT NGAØY XANH Thanh Sôn

.


53001 LY CAØ PHEÂ BAN MEÂ Nguyeãn Cöôøng

.


53002 LYÙ CAÂY BOÂNG Daân Ca

.


53003 LYÙ CHIEÀU CHIEÀU Daân Ca

.


53004 LYÙ CON COÙC Daân Ca

.


53005 LYÙ CON SAÙO Daân ca Nam Boä

.


53006 LYÙ MÖÔØI THÖÔNG Daân ca Mieàn Trung

.


53007 LYÙ NGÖÏA OÂ Daân Ca Nam

.


53008 LYÙ QUAÏ KEÂU Daân Ca Nam

.


53009 MAÉT BUOÀN Tröôøng Huy

.


53010 MAËT TRÔØI BEÙ CON Traàn Tieán

.


53011 MAËT TRÔØI DÒU EÂM DöôngThuï

.


53012 MAI Quoác Duõng

.


53013 MAI VAÃN COØN XUAÂN Baûo Thu

.


53014 MAÕI CHO TÌNH LEÂNH ÑEÂNH Voõ Thieän Thanh

.


53015 MAÕI LAØ NIEÀM ÑAU Nguyeãn Nhaát Huy

.


53016 MAÕI YEÂU NGÖÔØI Voõ Thieän Thanh -Voõ Maïnh Toaøn

.


53017 MAØU HOA ÑOÛ Thuaän Yeán - Nguyeãn Ñöùc Maäu

.


53018 MAØU MÖÏC TÍM Tröông Quang Luïc

.


53019 MAØU XANH KYÛ NIEÄM Haøn Chaâu

.


53020 MAÙ LUÙM ÑOÀNG TIEÀN Nguyeãn Ngoïc Thaïch

.


53021 MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU Leâ Quoác Thaéng

.


53022 MEÂ KHUÙC Baûo Phuùc - Anh Khoa

.


53023 MEÄT KHOÂNG Ngoïc Leã

.


53024 MEÏ ÑI VAÉNG Trònh Coâng Sôn

.


53025 MEÏ ÔI Minh Chaâu

.


53026 MEÏ QUEÂ Nguyeãn Nhaát Huy

.


53027 MEÏ YEÂU Phöông Uyeân

.


53028 MEÏ YEÂU KHOÂNG NAØO Leâ Xuaân Thoï

.


53029 MIEÀN TRUNG NHÔÙ BAÙC Thuaän Yeán

.


53030 MIEÀN TRUNG NHÔÙ THÖÔNG Chaâu Kyø

.


53031 MÔ THAÁY EM VEÀ Theá Hieån

.


53032 MÔ TÌNH Ngoïc Sôn

.


53033 MÔ VEÀ NÔI XA LAÉM Phuù Quang L:Thaùi Thaêng Long

.


53034 MÖA BUÏI 1 Vinh Söû - Höõu Minh

.


53035 MÖA BUÏI 2 Vinh Söû - Höõu Minh

.


53036 MÖA BUOÀN Hoaøi An

.


53037 MÖA CHIEÀU Nguyeãn Vaên Hieân

.


53038 MÖA NGAÂU Thanh Tuøng

.


53039 MÖA PHI TRÖÔØNG Vieät Anh

.


53040 MÖA RÔI Leâ Quoác Thaéng

.


53041 MÖA THÔM PHOÁ HUEÁ Tröông Quang Tuaán - Vuõ Thuûy Hoaøi Trang

.


53042 MÖA TÌNH YEÂU Tröôøng Huy

.


53043 MÖA TRONG MAÉT EM Baûo Phuùc

.


53044 MÖA XA Tröôøng Huy

.


53045 MOÃI BÖÔÙC TA ÑI Thuaän Yeán

.


53046 MOÁI TÌNH QUEÂ Minh Chaâu

.


53047 MOÄNG CHIEÀU XUAÂN Ngoïc Bích

.


53047 MOÄT KHUÙC TAÂM TÌNH NGÖÔØI HAØ TÓNH (KHUÙC TAÂM TÌNH NGÖÔØI HAØ TÓNH) Nguyeãn Vaên Tyù

.


53049 MOÄT MÌNH Thanh Tuøng

.


53050 MOÄT NGAØY BÌNH YEÂN Minh Chaâu

.


53051 MOÄT NGAØY MUØA ÑOÂNG Baûo Chaán

.


53052 MOÄT NGAØY NHÖ MOÏI NGAØY Trònh Coâng Sôn

.


53053 MOÄT NGAØY XA XAÊM Hoaøi An

.


53054 MOÄT ÑÔØI NHÔÙ MAÕI Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53055 MOÄT THOAÙNG QUEÂ HÖÔNG Töø Huy

.


53056 MOÄT THÔØI ÑAÕ XA Tröôøng Huy

.


53057 MOÄT THÔØI ÑEÅ NHÔÙ Nguyeãn Vaên Hieân

.


53058 MOÄT TRAÙI TIM MOÄT QUEÂ HÖÔNG Phaïm Troïng Caàu

.


53059 MONG ÑÔÏI NGAÄM NGUØI Töø Huy

.


53060 MONG ÖÔÙC KYÛ NIEÄM XÖA Nguyeãn Xuaân Phöông

.


53061 MÖØNG SINH NHAÄT MEÏ Nguyeãn Khaûi Hoaøn

.


53062 MÖØNG TUOÅI MEÏ Traàn Long Aån

.


53063 MUØA CHIM EÙN BAY Hoaøng Hieäp

.


53064 MUØA HAÏ MAÕI XA Leâ Quang

.


53065 MUØA HEØ CUÛA EM Phaïm Troïng Caàu

.


53066 MUØA HEØ NHÔÙ Nguyeãn Vaên Hieân

.


53067 MUØA ÑOÂNG COÂ ÑÔN Hoaøi An

.


53068 MUØA ÑOÂNG CUÛA ANH Traàn Thieän Thanh

.


53069 MUØA THU KHOÂNG TRÔÛ LAÏI Phaïm Troïng Caàu

.


53070 MUØA XUAÂN BEÂN CÖÛA SOÅ Xuaân Hoàng

.


53071 MUØA XUAÂN CÖÔÙI EM Maïc Theá Nhaân

.


53072 MUØA XUAÂN EM TROÀNG CAÂY Hoaøng Long

.


53073 MUØA XUAÂN ÔI Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53074 MUØA XUAÂN TREÂN QUEÂ HÖÔNG Hoaøi Mai

.


53075 MUÙA VUI Löu Höõu Phöôùc

.


53076 NAÊM NGOÙN TAY NGOAN Traàn Vaên Thuï

.


53077 NAÉNG CHIEÀU Leâ Troïng Nguyeãn

.


53078 NAØY COÂ BEÙ Vuõ Hoaøng

.


53079 NAØY ÑAÂY NHUNG NHÔÙ Quoác Baûo

.


53080 NAØY NGÖÔØI YEÂU NHOÛ XINH Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53081 NEÁU COÙ NHÔÙ ÑEÁN Khaùnh Baêng

.


53082 NEÁU EM LAØ NGÖÔØI TÌNH Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53083 NEÁU MOÄT NGAØY Khaùnh Baêng

.


53084 NEÁU ÑIEÀU ÑOÙ XAÛY RA Ngoïc Chaâu

.


53085 NEÁU PHOÂI PHA NGAØY MAI Hoaøi An

.


53086 NGAÃU HÖÙNG SOÂNG HOÀNG Traàn Tieán

.


53087 NGAÃU NHIEÂN Trònh Coâng Sôn

.


53088 NGAÂY THÔ Ngoïc Chaâu

.


53089 NGAÕ NOÙN TROÂNG THEO Traàn Quang Loäc

.


53090 NGAØN THU AÙO TÍM Hoaøng Troïng

.


53091 NGAØY CÖÔÙI EM Y Vuõ

.


53092 NGAØY EM ÑEÁN Töø Huy

.


53093 NGAØY MAI XA NHAU Traàn Minh Phi

.


53094 NGAØY ÑAÀU TIEÂN ÑI HOÏC Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53095 NGAØY VEÀ Hoaøng Giaùc

.


53096 NGAØY XÖA LEÂN 5 LEÂN 3 Duy Thieân

.


53097 NGAØY XUAÂN VUI CÖÔÙI Maïc Theá Nhaân

.


53098 NGOÂI SAO CUÛA MEÏ Khaéc Duõng

.


53099 NGOÂI TRÖÔØNG DAÁU YEÂU Ngoâ Anh Huy

.


53100 NGOÏC TRONG ÑAÙ Nguyeãn Vaên Hieân

.


53101 NGOÕ VAÉNG XOÂN XAO Traàn Quang Huy

.


53102 NGÖÔØI EM VYÕ DAÏ Minh Ky - Toân Nöõ Thuïy Khöông

.


53103 NGÖÔØI MEÏ CUÛA TOÂI Xuaân Hoàng

.


53104 NGÖÔØI ÑI XA MAÕI Vieät Anh

.


53105 NGÖÔØI THAÀY Nguyeãn Nhaát Huy

.


53106 NGÖÔØI TÌNH VOÂ TÖ Theá Baûo

.


53107 NGÖÔØI VEÀ CUOÁI PHOÁ Nhaát Huy

.


53108 NGÖÔØI VEÀ THAØNH PHOÁ Phaïm Theá Myõ

.


53109 NGÖÔØI VEÀ TÖØ LOØNG ÑAÁT Quoác Duõng

.


53110 NGÖÔØI XA NGÖÔØI Traàn Thieän Thanh

.


53111 NGÖÔØI YEÂU NHEÙ Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53112 NGUYEÄT CA Trònh Coâng Sôn

.


53113 NHAÃN COÛ CHO EM Vinh Söû

.


53114 NHAÄT KYÙ ÑÔØI TOÂI Thanh Sôn

.


53115 NHAÏC RÖØNG Hoaøng Vieät

.


53116 NHAÏC SAÀU TÖÔNG TÖ Hoaøng Troïng - Haûi Döông

.


53117 NHAØNH CAÂY TRÖÙNG CAÙ Vinh Söû

.


53118 NHEÙ ANH Nguyeãn Haø

.


53119 NHÌN NHÖÕNG MUØA THU ÑI Trònh Coâng Sôn

.


53120 NHÖ CAÙNH VAÏC BAY Trònh Coâng Sôn

.


53121 NHÖ CÔN GIOÙ VOÂ TÌNH Phaïm Ñaêng Khöông

.


53122 NHÖ KHUÙC TÌNH CA Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53123 NHÖ LUÏC BÌNH TROÂI Thanh Sôn

.


53124 NHÖ MAÂY XUOÁNG PHOÁ Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53125 NHÖÕNG BÖÔÙC CHAÂN AÂM THAÀM Y Vaân - Kim Tuaán

.


53126 NHÖÕNG GIAÁC MÔ DÒU DAØNG Tuaán Khanh

.


53127 NHÖÕNG LÔØI EM HAÙT Töø Huy

.


53128 NHÖÕNG MUØA HOA BOÛ LAÏI Vieät Anh

.


53129 NHÖÕNG NEÛO ÑÖÔØNG PHUØ SA Baûo Phuùc

.


53130 NHÒP CAÀU TRE Phaïm Troïng Caàu

.


53131 NHÔÙ ANH Kyø Phöông

.


53132 NHÔÙ MUØA HOA TÍM Maïnh Phaùt

.


53133 NHÔÙ MUØA THU HAØ NOÄI Trònh Coâng Sôn

.


53134 NHÔÙ ÔN BAÙC Phan Huyønh Ñieåu

.


53135 NOÃI BUOÀN BIEÄT LY Thanh Sôn

.


53136 NOÃI BUOÀN CHIM SAÙO Ñinh Traàm Ca - Huyønh N Ñoâng

.


53137 NOÃI BUOÀN HOA PHÖÔÏNG Thanh Sôn

.


53138 NOÃI ÑAU CHIA XA Phöông Uyeân

.


53139 NOÃI ÑAU NGOÏT NGAØO Troïng Ñaøi - T: Leâ Kim Ngaân

.


53140 NOÃI ÑAU NGOÏT NGAØO Quoác Duõng

.


53141 NOÃI NHÔÙ DÒU EÂM Baûo Chaán

.


53142 NOÁI VOØNG TAY LÔÙN Trònh Coâng Sôn

.


53143 NÔI AÁY BÌNH YEÂN Baûo Chaán

.


53144 NÔI MUØA THU BAÉT ÑAÀU Vieät Anh

.


53145 NÖÛA HOÀN THÖÔNG ÑAU Phaïm Ñình Chöông

.


53146 NUÏ CÖÔØI HOÀNG Leâ Quoác Thaéng

.


53147 NUÏ HOA VAØ CAÂY SUÙNG Nguyeãn Ngoïc Thieän - Thô : Taï Höõu Yeân

.


53148 NUÏ HOÀNG Traàn Höõu Bích

.


53149 NUÏ HOÀNG HÔØ HÖÕNG Nguyeãn Nhaát Huy

.


53150 OÂI CUOÄC SOÁNG MEÁN THÖÔNG Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53151 OÂNG LAÙI ÑOØ Hieáu Nghóa

.


53152 OÂNG NINH OÂNG NANG Leâ Thöông - Lôøi : Ñoàng Dao

.


53153 ÔN NGHÓA SINH THAØNH Döông Thieäu Töôùc

.


53154 ÔÛ HAI ÑAÀU NOÃI NHÔÙ' Phan Huyønh Ñieåu - Thô : Traàn Hoaøi Thu

.


53155 ÔÛ TROÏ Trònh Coâng Sôn

.


53156 PHAÄN TÔ TAÈM Thô :Hoà Trònh Taâm - Nhaïc : Minh Kyø

.


53157 PHOÁ BIEÅN TÌNH HEØ Traàn Minh Phi

.


53158 PHOÁ HOA Hoaøi An

.


53159 PHOÁ MAÂY Thaûo Linh

.


53160 PHOÁ XA Leâ Quoác Thaéng

.


53161 PHOÁ XUAÂN Hoaøi An

.


53162 PHOÂI PHA Trònh Coâng Sôn

.


53163 PHÖÔÏNG HOÀNG Vuõ Hoaøng T: Ñoã T Quaân

.


53164 QUA CAÀU GIOÙ BAY Daân Ca Baéc Boä

.


53165 QUEÂ EM MIEÀN TRUNG DU Nguyeãn Ñöùc Toaøn

.


53166 QUEÂ HÖÔNG Giaùp Vaên Thaïch - Thô : Ñoã Trung Quaân

.


53167 RA CHÔI VÖÔØN HOA Vaên Taán

.


53168 REÂU PHONG Tuaán Khanh

.


53169 REO VANG BÌNH MINH Löu Höõu Phöôùc

.


53170 RIEÂNG MOÄT GOÙC TRÔØI Ngoâ Thuïy Mieân

.


53171 ROÀI EM CUÕNG VEÀ Thanh Sôn

.


53172 ROÀI NHÖ ÑAÙ NGAÂY NGOÂ Trònh Coâng Sôn

.


53173 ROCK VAÀNG TRAÊNG Traàn Thanh Tuøng

.


53174 RÖÔÙC ÑEØN THAÙNG TAÙM Vaân Thanh

.


53175 RU CON Daân Ca Nam

.


53176 RU EM Töø Huy

.


53177 RU NÖÕA VAÀNG TRAÊNG Huy Phöông

.


53178 RU TA NGAÄM NGUØI Trònh Coâng Sôn

.


53179 RU TÌNH QUEÂN LAÕNG Quoác Duõng

.


53180 SA MÖA GIOÂNG Baéc Sôn

.


53181 SAÉC MAØU Traàn Tieán

.


53182 SAÉP ÑEÁN TEÁT ROÀI Hoaøng Vaân

.


53183 SANG NGANG Ñoã Leã

.


53184 SAO CHÖA THAÁY HOÀI AÂM Chaâu Kyø

.


53185 SAO TÌNH CHÖA ÑEÁN Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53186 SAO EM NÔÕ VOÄI LAÁY CHOÀNG Traàn Tieán

.


53187 SAØI GOØN Y Vaân

.


53188 SAØI GOØN COÂ TIEÂN NAÊM 2000 Phöông Uyeân

.


53189 SAØI GOØN MAÕI MAÕI TRONG TIM TA Phöông Uyeân

.


53190 SAØI GOØN QUAÄT KHÔÛI Hoà Baéc

.


53191 SAØI GOØN VEÀ ÑEÂM Toâ Thanh Tuøng

.


53192 SAÙU MÖÔI NAÊM CUOÄC ÑÔØI Y Vaân

.


53193 SEÕ RA SAO NGAØY SAU Vuõ Hoaøng

.


53194 SINH NHAÄT KHOÂNG COÙ ANH Theá Hieån

.


53195 SOÂNG QUEÂ Ñinh Traàm Ca

.


53196 SÔÏI NHÔÙ SÔÏI THÖÔNG Phan Huyønh Ñieåu - Thô : Thuùy Baéc

.


53197 SÔN NÖÕ CA Traàn Hoaøn

.


53198 SOÙNG VEÀ ÑAÂU Trònh Coâng Sôn

.


53199 SUOÁI MÔ Vaên Cao

.


53200 TA CHAÚNG COØN AI Ñöùc Trí

.


53201 TAÄP ÑEÁM Hoaøng Coâng Söû

.


53202 TAÏM BIEÄT CHIM EÙN Traàn Tieán

.


53203 TAØ AÙO TÍM Hoaøng Nguyeân

.


53204 THAÄT ÑAÙNG YEÂU Nguyeãn Baù Hoàng

.


53205 THAÈNG CUOÄI Leâ Thöông

.


53206 THAØ LAØM HAÏT MÖA BAY Traàn T Tuøng - Lyù Thieân Ngoä

.


53207 THAØ RAÈNG NHÖ THEÁ Nguyeãn Hoaøi Anh

.


53208 THAO THÖÙC VEÀ EM Lam Phöông

.


53209 THAØNH PHOÁ MÖA BAY Baèng Giang

.


53210 THAØNH PHOÁ TÌNH YEÂU VAØ NOÃI NHÔÙ Phaïm Minh Tuaán - thô : Nguyeãn Nhaät Aùnh

.


53211 THAØNH PHOÁ TREÛ Traàn Tieán

.


53212 THAÙNG MAÁY TRÔØI MÖA Maïc Theá Nhaân

.


53213 THAÙNG NAÊM HOÏC TROØ Nguyeãn Ñöùc Trung

.


53214 THÌ THAÀM MUØA XUAÂN Ngoïc Chaâu

.


53215 THIEÂN ÑÖÔØNG MONG MANH Nguyeãn Ñöùc Trung

.


53216 THIEÁU NHI THEÁ GIÔÙI Löu Höõu Phöôùc

.


53217 THOÂI ANH HAÕY VEÀ Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53218 THÖÔNG MOÄT NGÖÔØI Trònh Coâng Sôn

.


53219 THÖÔNG NHAU NGAØY MÖA Nguyeãn Trung Cang

.


53220 THÖÔNG QUAÙ VIEÄT NAM Phaïm Theá Myõ

.


53221 THÖÔNG VEÀ COÁ ÑOÂ Minh Kyø

.


53222 THÖÔNG VEÀ MIEÀN ÑAÁT LAÏNH Minh Kyø - Daï Caàm

.


53223 THÖÔNG VEÀ MIEÀN TRUNG Minh Kyø

.


53224 THU CA Phaïm Maïnh Cöôøng

.


53225 THU HAÙT CHO NGÖÔØI Vuõ Ñöùc Sao Bieån

.


53226 THU QUYEÁN RUÕ Ñoaøn Chuaån

.


53227 THU VAØNG Cung Tieán

.


53228 THUÔÛ BAN ÑAÀU Nhaát Sinh

.


53229 THUYEÀN HOA Phaïm Theá Myõ

.


53230 TÍA MAÙ EM Vaên Löông

.


53231 TIEÃN ÑÖA Ñaëng Hieàn - Leâ Ñöùc Long

.


53232 TIEÁNG COØI TRONG SÖÔNG ÑEÂM Leâ Tröïc

.


53233 TIEÁNG ÑAØN TA LÖ Huy Thuïc

.


53234 TIEÁNG RAO Voõ Thieän Thanh

.


53235 TIEÁNG SEÙT NÔI VÖÔØN HOANG Quoác Huøng

.


53236 TIEÁNG XÖA Döông Thieäu Töôùc

.


53237 TIEÅU ÑOAØN 307 Nguyeãn Höõu Trí - Thô : Nguyeãn Bính

.


53238 TÌM AÙNH SAO RÔI Khaùnh Baêng

.


53239 TÌM BOÙNG Laõ Vaên Cöôøng

.


53240 TÌM HOA BOÁN MUØA Thanh Sôn

.


53241 TÌM LAÏI LAÀN NÖÕA Vuõ Quoác Vieät

.


53242 TÌM ÑAÂU Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53243 TÌM ÑAÂU CHO THAÁY Phaïm Ñaêng Khöông

.


53244 TÌM VEÀ CHOÁN CUÕ Ñaëng Quang Vyõ

.


53245 TÌNH 1088 Ñoå Quang

.


53246 TÌNH 2000 Voõ Thieän Thanh

.


53247 TÌNH BAÊNG GIAÙ Leâ Quoác Duõng

.


53248 TÌNH BAÙC SAÙNG ÑÔØI TA Löu Höõu Phöôùc

.


53249 TÌNH BUOÀN Chöông Ñöùc

.


53250 TÌNH CA Hoaøng Vieät

.


53251 TÌNH CA CHO EM Nguyeãn Nam - Thô : Phan Traàn

.


53252 TÌNH CA MUØA XUAÂN Toân Thaát Laäp

.


53253 TÌNH CA MUOÂN ÑÔØI Voõ Thieän Thanh

.


53254 TÌNH CA ÑAÁT NÖÔÙC Phan Nhaân

.


53255 TÌNH CHA Ngoïc Sôn

.


53256 TÌNH CÔØ Dieäp Minh Tuyeàn

.


53257 TÌNH COÙ NHÖ KHOÂNG Traàn Thieän Thanh

.


53258 TÌNH CUOÁN MAÂY NGAØN Kim Tuaán

.


53259 TÌNH DAÏI KHÔØ Ngoïc Sôn

.


53260 TÌNH EM MUØA XUAÂN Tröôøng Huy

.


53261 TÌNH HOÀNG Quoác Vöôïng

.


53262 TÌNH HOÏC SINH Thanh Sôn

.


53263 TÌNH KHUÙC CHIEÀU MÖA Nguyeãn Aùnh 9

.


53264 TÌNH MEÏ Ngoïc Sôn

.


53265 TÌNH ÑAÁT ÑOÛ MIEÀN ÑOÂNG Traàn Long Aån

.


53266 TÌNH ÑEÏP MUØA CHOÂM CHOÂM Vinh Söû

.


53267 TÌNH NGHEÄ SÓ Ñoaøn Chuaån - Töø Linh

.


53268 TÌNH NHÖ GIAÁC MOÄNG TAØN Quoác Vöôïng

.


53269 TÌNH NHÖ PHOÂI PHA Vuõ Quoác Vieät

.


53270 TÌNH ÑOÀNG CHÍ Minh Quoác - Thô : Chính Höõu

.


53271 TÌNH ÑÔØI Minh Kyø - Vaên Chu

.


53272 TÌNH ÔI Nguyeãn Ngoïc Thieän

.


53273 TÌNH PHAI Nguyeãn Ngoïc Taøi - Phan T Nguyeät Hoàng

.


53274 TÌNH PHIEÂU LAÕNG Quoác An

.


52538 TÌNH QUAY GOÙT Quang Huy

.


53275 TÌNH THAÉM DUYEÂN QUEÂ Truùc Phöông

.


53276 TÌNH THOÂI XOÙT XA Baûo Chaán

.


53277 TÌNH XA Trònh Coâng Sôn

.


53278 TÌNH XOÙT XA Nguyeãn Ngoïc Thaïch

.


53279 TÌNH YEÂU HAØ NOÄI Hoaøng Vaân

.


53280 TÌNH YEÂU KHOÂNG LÔØI Thuaän Yeán

.


53281 TÌNH YEÂU KHOÙ QUEÂN Hoaøi An

.


53282 TÌNH YEÂU LAØ MAÕI MAÕI Toân Thaát Laäp

.


53283 TÌNH YEÂU LAØ THEÁ Khaùnh Baêng

.


53284 TÌNH YEÂU TRÔÛ LAÏI Phaïm Ñaêng Khöông

.


53285 TÔ HOÀNG Nhaát Sinh

.


53286 TOÂI MUOÁN Leâ Höïu Haø

.


53287 TOÂI ÑI TÌM TOÂI Nguyeãn Hoaøi Anh

.


53288 TOÂI RU EM NGUÛ Trònh Coâng Sôn

.


53289 TÖÏ TÌNH KHUÙC Trònh Coâng Sôn

.


53290 TÖÏ TÌNH LYÙ CAÂY BOÂNG Tröông Quang Tuaán - Kim Tuaán

.


53291 TÖÏ TÌNH QUEÂ HÖÔNG Soâng Traø

.


53292 TÖÔÛNG RAÈNG ÑAÕ QUEÂN Trònh Coâng Sôn

.


53293 TOÙC EM ÑUOÂI GAØ Theá Hieån

.


53294 TOÙC GIOÙ THOÂI BAY Traàn Tieán

.


53295 TOÙC MAÂY Phaïm Theá Myõ

.


53296 TOÙC NAÂU MOÂI TRAÀM Quoác Baûo

.


53297 TOÙC NGAÉN Döông Thuï - Anh quaân

.


53298 TRAÊNG CHIEÀU Ñaëng Höõu Phuùc

.


53299 TRAÊNG MUØA SAÀU RIEÂNG Theá Baûo

.


53300 TRAÛ NÔÏ TÌNH XA Tuaán Khanh

.


53301 TRAÙI ÑAÁT NAØY LAØ CUÛA CHUÙNG MÌNH Tröông Quang Luïc - Thô : Ñònh Haûi

.


53302 TRAÙI TIM BEÂN LEÀ Phaïm Khaûi Tuaán

.


53303 TRAÙI TIM EM TRONG BALOÂ Taêng Minh Thaønh

.


53304 TRAÙI TIM HOANG ÑÖÔØNG Nguyeãn Kim Tuaán

.


53305 TRAÙI TIM HOANG VU Thanh Tuøng

.


53306 TRAÙI TIM KHOÂNG NGUÛ YEÂN Thanh Tuøng

.


53307 TRAÙI TIM NHIEÀU NGAÊN Traàn Tieán

.


53308 TRAÙI TIM THAÄT THAØ Leâ Quoác Thaéng

.


53309 TRAÙI TIM VOÂ TÌNH Nguyeãn Nhaát Huy

.


53310 TRÒ AN AÂM VANG MUØA XUAÂN Toân Thaát Laäp

.


53311 TRÖA VAÉNG Döông Thuï- Huy Tuaán

.


53312 TROÁNG CÔM Daân Ca Quan Hoï

.


53313 TROÀNG NUÏ TROÀNG HOA Phan Thanh Nam - Thô : Ñònh Haûi

.


53314 TROÁNG VAÉNG Quoác Huøng

.


53315 TRÖÔØNG CHUÙNG CHAÙU LAØ TRÖÔØNG MAÀM NON Phaïm Tuyeân

.


53316 TRÖÔØNG LAØNG TOÂI Phaïm Troïng Caàu

.


53317 TRÔÛ LAÏI MUØA HEØ Baûo Chaán

.


53318 TRÔÛ LAÏI TRÖÔØNG XÖA Nguyeãn Vaên Hieân

.


53319 TRÔÛ VEÀ DOØNG SOÂNG TUOÅI THÔ Hoaøng Hieäp

.


53320 TUOÅI BIEÁT YEÂU Töø Huy

.


53321 TUOÅI ÑAÙ BUOÀN Trònh Coâng Sôn

.


53322 TUOÅI NHOÛ VIEÄC NHOÛ Vy Nhaät Taûo

.


53323 TUOÅI ÑÔØI MEÂNH MOÂNG Trònh Coâng Sôn

.


53324 ÖÔÙT MI Trònh Coâng Sôn

.


53325 VAÃN MAÕI COÂ ÑÔN Minh Khang

.


53326 VAÃN YEÂU DAÏI KHÔØ Quoác An

.


53327 VAØ ANH VAÃN HAÙT Baèng Kieàu

.


53328 VAØO HAÏ Leâ Höïu Haø

.


53329 VAØO RÖØNG HOA Vieät Anh

.


53330 VEÀ HUEÁ CHIEÀU XUAÂN Tröông Quang Tuaán

.


53331 VEÀ ÑAÂY Vuõ Quoác Vieät

.


53332 VEÀ ÑAÂY NGHE EM Traàn Quang Loäc Lôøi : A Khueâ

.


53333 VEÀ QUEÂ NGOAÏI Haøn Chaâu

.


53334 VEÀ THAÊM MAÙI TRÖÔØNG XÖA Trònh Coâng Sôn

.


53335 VEÀ VÔÙI ANH Baûo Chaán

.


53336 VÌ ÑOÄC LAÄP TÖÏ DO CAÛ NÖÔÙC LEÂN ÑÖÔØNG Traàn Anh

.


53337 VÌ SAO Töø Huy

.


53338 VOÂ TÌNH Traàn Tieán

.


53339 VOÃ VEÀ NOÃI ÑAU Hoaøi An

.


53340 VÓNH BIEÄT MUØA HEØ Thanh Tuøng

.


53341 VÖØA BIEÁT DAÁU YEÂU Quoác Baûo

.


53342 VOØNG TAY CAÀU HOÂN Traàn Tieán

.


53343 VÖÔØN CAÂY CUÛA BA Phan Nhaân - Thô : Nguyeãn Duy

.


53344 VÖÔØN YEÂU Laõ Vaên Cöôøng T: Minh Nguyeät

.


53345 VUI TRONG MUØA CÖÔÙI Leâ Minh

.


53346 XA ROÀI MUØA ÑOÂNG Nguyeãn Nam

.


53347 XA ROÀI TUOÅI THÔ Ngoïc Leå

.


53348 XA VAÉNG Nguyeãn Vaên Hieân

.


53349 XÆA CAÙ MEØ Tröông Quang Luïc

.


53350 XE ÑAÏP ÔI Ngoïc Leå

.


53351 XIN LAØM NGÖÔØI HAÙT RONG Traàn Long Aån

.


53352 XIN ÑÖØNG TRAÙCH ÑA ÑA Voõ Ñoâng Ñieàn

.


53353 XIN TRAÛ LAÏI EM Nguyeãn Khaûi Hoaøn

.


53354 XIN TRAÛ NÔÏ NGÖÔØI Trònh Coâng Sôn

.


53355 XOÙM ÑEÂM Phan Ñình Chöông

.


53356 XOÙT XA Nguyeãn Vaên Thanh Nhaõ

.


53357 XUAÂN LIEÂN HOAN Khaùnh Baêng

.


53358 XUAÂN ÑAÕ VEÀ Minh Kyø

.


53359 XUAÂN VAØ TUOÅI TREÛ La Hoái

.


53360 XUAÂN VEÀ TREÂN DOØNG MEÂ KOÂNG Nguyeãn Ngoïc Ñieäp - Döông Höng Bang

.


53361 YEÂU Traàn Huaân

.


53362 YEÂU DAÂN TOÄC VN Ngoïc Sôn

.


53363 YEÂU EM Leâ Höïu Haø - Ñoã Quang

.


53364 YEÂU NGÖÔØI NHÖ THEÁ ÑOÙ Traàn Thieän Thanh

.


53365 YEÂU NGÖÔØI VAØ YEÂU ÑÔØI Leâ Höïu Haø

.


53366 YEÂU NHAU GHEÙT NHAU Vy Nhaät Taûo